STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ADAM-rWBC 09-370 NanoEnTek Inc. NanoEnTek Inc. Qui tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT Đếm số lượng bạch cầu còn dư (rWBCs) trong các sản phẩm máu loại bạch cầu TTBYT Loại A
2 ADAM-rWBC Kit 13-366, 13-367 NanoEnTek Inc. NanoEnTek Inc. Qui tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT Đếm số lượng bạch cầu còn dư (rWBCs) trong các sản phẩm máu loại bạch cầu TTBYT Loại A