STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Rọ/ Thòng lọng bắt dị vật mạch máu Theo phụ lục Theo phụ lục Pfm medical ag Điều trị Quy tắc số 7 TTBYT Loại D
2 Ống thông chụp mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Pfm medical ag Chẩn đoán Quy tắc số 7 TTBYT Loại D