STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường rửa tinh trùng V-SWM-100 VITROMED GmbH VITROMED GmbH Được dùng để rửa tinh trùng, tách tinh trùng tốt bằng phương pháp bơi lên và giữ tinh trùng cho quá trình IUI. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B