STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nút điểm lệ hòa tan được VisiPlug VisiPlug Lacrimedics, Inc/Mỹ Lacrimedics, Inc/Mỹ Nút điểm lệ hòa tan được VisiPlug có mục đích giảm hội chứng khô mắt Quy tắc 5 TTBYT Loại B