STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc bạch cầu truyền tiểu cầu Imugard III-PL Terumo Corporation Terumo Corporation Thiết bị này được chỉ định sử dụng để lọc bạch cầu từ một đơn vị pool của 10 đơn vị tiểu cầu cô đặc hoặc từ một đơn vị của tiểu máy (quá trình apherasis). Quy tắc 3, mục A, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2006/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Thiết bị này được chỉ định để tách bạch cầu khỏi một đơn vị khối hồng cầu hoặc máu toàn phần Quy tắc 3, mục A, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2006/TT-BYT TTBYT Loại B