STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phổi nhân tạo cấp cứu Capiox EBS Circuit with X coating Terumo Corporation Terumo Corporation Thiết bị được chỉ định sử dụng trong quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể để phẫu thuật tim và hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể. Quy tắc 3, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B