STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận Theo phụ lục Theo phụ lục Dialife S.A Quả lọc được dùng trong thẩm tách máu, thẩm tách – lọc máu và lọc máu trong điều trị suy thận cấp hay mạn - Điểm d, Khoản 2, Điều 4 của NĐ 169/2018/NĐCP - Quy tắc 15, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C