STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trâm nội nha Endostar / NT2 niti two rotary system Poldent Sp.zo.o, Balan Poldent Sp.zo.o, Balan dùng trong nha khoa Quy tắc 5, 8 phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Trâm nội nha Endostar / E3 Azure Poldent Sp.zo.o, Balan Poldent Sp.zo.o, Balan dùng trong nha khoa Quy tắc 5, 8 phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Trâm nội nha lại Endostar / RE Re Endo rotary system Poldent Sp.zo.o, Balan Poldent Sp.zo.o, Balan dùng trong nha khoa Quy tắc 5, 8 phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Trâm nội thăm dò ống tủy Endostar / Canal locator Poldent Sp.zo.o, Balan Poldent Sp.zo.o, Balan dùng trong nha khoa Quy tắc 5, 8 phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Côn giấy nội nha Endostar / Gutta Percha Points Poldent Sp.zo.o, Balan Poldent Sp.zo.o, Balan dùng trong nha khoa Quy tắc 5, 8 phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Giấy thấm nội nha Endostar / Sterile paper Point Poldent Sp.zo.o, Balan Poldent Sp.zo.o, Balan dùng trong nha khoa Quy tắc 5, 8 phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B