STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent mạch vành Tetrilimus Theo phụ lục đính kèm Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd Sử dụng trong quá trình can thiệp mạch vành Quy tắc 8, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Stent mạch vành Supraflex Cruz Theo phụ lục đính kèm Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd Sử dụng trong quá trình can thiệp mạch vành Quy tắc 8, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
3 Stent mạch vành Supraflex Star Theo phụ lục đính kèm Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd Sử dụng trong quá trình can thiệp mạch vành Quy tắc 8, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D