STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mask gây mê và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Dùng gây mê cho bệnh nhân trong hồi sức cấp cứu Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Mask oxy silicone và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Mục đích cung cấp khí oxy, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho người sử dụng. Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Mask oxy PVC phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Mục đích cung cấp khí oxy, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho người sử dụng. Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Mask phun khí dung và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Mục đích giúp bệnh nhân hấp thu được lượng lớn dung dịch xông một cách hiệu quả và dễ dàng nhất. Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Dây oxy Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Mục đích truyền oxy, đảm bảo lượng oxy cần thiết đưa vào phổi, duy trì các đường dẫn oxy và theo dõi các thông số cơ bản Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Phun khí dung co T Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Mục đích cung cấp lượng khí thở vào có hàm lượng Oxy cao hơn khí phòng, được thực hiện tại Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Bộ bóng bóp giúp thở Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Dùng để cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Bóng gây mê và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Mục đích dự trữ khí gây mê Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Dây gây mê các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Dùng để kết nối với hệ thống máy gây mê cung cấp khí gây mê Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Dây máy thở và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Dùng để kết nối với hệ thống máy thở và máy gây mê Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Mặt nạ fullface giúp thở CPAP Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Mặt nạ giúp thở không xâm lấn, sử dụng với các máy thở cung cấp áp lực dương liên tục (CPAP) Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Mặt nạ mũi giúp thở CPAP Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd Mặt nạ giúp thở không xâm lấn, sử dụng với các máy thở cung cấp áp lực dương liên tục (CPAP) Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B