STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhóm hóa chất phân tích huyết học Theo phụ lục Theo phụ lục Labomed, Inc., Dung dịch pha loãng mẫu trong xét nghiệm huyết học dùng cho máy H-7028 QT5, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A