STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông dẫn khí O2, CO2 nội khí quản đường thở các cỡ. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd/ Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B
2 Ống thông canuyn mở khí quản dùng dẫn khí O2, CO2 đường thở trong phẫu thuật. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B
3 Ống thông đường tiều foley 2 nhánh các số Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd/ Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B
4 Ống thông đường tiều foley 3 nhánh các số. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B