STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường rửa tinh trùng Ferticult; Flushing; Medium FertiPro N.V. FertiPro N.V. Dùng để đông lạnh tinh trùng người. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ Sil-Select Plus FertiPro N.V. FertiPro N.V. Dùng để lọc rửa tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ dùng trong hỗ trợ sinh sản. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Môi trường trữ lạnh tinh trùng SpermFreeze FertiPro N.V. FertiPro N.V. Dùng để đông lạnh tinh trùng người. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B