STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường trữ lạnh tinh trùng Quinn’s Advantage Sperm Freezing Medium Kit ORIGIO a/s CooperSurgical Inc. Dùng để tạo oxy trong phòng, được thiết kế phù hợp với sức khoẻ con người Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ PureCeption 100% Isotonic Solution; PureCeption 40% Upper Phase Gradient; PureCeption 80% Lower Phase Gradient; PureCeption 4 Determination Kit; PureCeption 16 Determination Kit; PureCeption 24 Determination Kit; ORIGIO a/s CooperSurgical Inc. Dùng để lọc rửa tinh trùng người theo phương pháp thang nồng độ trong các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như IUI, IVF, ICSI. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Môi trường làm chậm sự di động của tinh trùng PVP 7% Solution; PVP 10% Solution ORIGIO a/s CooperSurgical Inc. Dùng làm chậm lại sự di chuyển của tinh trùng người, từ đó có thể bắt tinh trùng để tiêm vào bào tương noãn khi thực hiện kỹ thuật ICSI trong hỗ trợ sinh sản. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Môi trường tách khối tế bào bao quanh noãn Hyaluronidase 80 U/mL ORIGIO a/s CooperSurgical Inc. Dùng để bóc tách cumulus - khối tế bào bao quanh noãn, trong hỗ trợ sinh sản. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Môi trường nuôi trưởng thành trứng non IVM Media Kit ORIGIO a/s CooperSurgical Inc. Dùng để nuôi trưởng thành trứng non trong hỗ trợ sinh sản. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Môi trường phủ đĩa cấy tế bào trong hỗ trợ sinh sản Oil For Tissue Culture ORIGIO a/s CooperSurgical Inc. Là dầu parafin dạng lỏng, dùng để phủ các đĩa cấy chứa môi trường trong kỹ thuật IVF và ICSI trong hỗ trợ sinh sản. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Môi trường bổ sung protein trong hỗ trợ sinh sản Human Serum Albumin ORIGIO a/s CooperSurgical Inc. Dùng để bổ sung protein cho các môi trường nuôi cấy phôi dùng trong hỗ trợ sinh sản. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B