STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nòng trong ống mở khí quản (dụng cụ hỗ trợ mở thông đường khí quản, dùng trong phẫu thuật) Inner Cannula MeraSenko Corporation Senko Medical Instrument Manufacturing Co.,Ltd Dụng cụ hỗ trợ mở thông đường khí quản, dùng trong phẫu thuật Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống mở khí quản (dụng cụ hỗ trợ mở thông đường khí quản, dùng trong phẫu thuật) Mera Sofit; Mera Sofit Cleaf; Sofit Love MeraSenko Corporation MeraSenko Corporation Dụng cụ hỗ trợ mở thông đường khí quản, dùng trong phẫu thuật Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Bông lọc khí (dụng cụ hỗ trợ lọc khí quản, dùng trong phẫu thuật) Sofit Vent MeraSenko Corporation MeraSenko Corporation Dụng cụ hỗ trợ lọc khí quản, dùng trong phẫu thuật Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B