STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cắt trĩ dùng 1 lần theo phương pháp Longo Haemorrhoid Stapler/ WM-CSH Welfare Medical Ltd Welfare Medical Ltd Dùng cắt trĩ Qui tắc 6 TTBYT Loại B