STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim SE-1, SE-3 Edan Instruments , Inc Edan Instruments , Inc Dùng để đo điện tim Nguyên tắc 10 ,Mục A, Phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy nghe tim thai Sonotrax Basic Edan Instruments , Inc Edan Instruments , Inc Dùng để nghe tim thai Quy tắc 10 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B