STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cá nhân dành cho trẻ em Theo bảng phân loại đính kèm Caremax Co., Ltd – Trung Quốc Caremax Co., Ltd – Trung Quốc Chi tiết theo bảng phân loại đính kèm QT1, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A