STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ âm sâu Theo phụ lục Theo phụ lục Vestfrost Solutions Bảo quản vắc xin, thuốc và mẫu sinh học Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại A
2 Tủ lạnh bảo quản vắc xin Theo phụ lục Theo phụ lục Vestfrost Solutions Bảo quản vắc xin, thuốc và mẫu sinh học Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại A
3 Tủ lạnh bảo quản dược AKG 377 Vestfrost Solutions Vestfrost Solutions Bảo quản các sản phẩm dược Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại A