STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Viết đánh dấu vùng mổ 1400-10; 1404-10 Viscot Viscot Dùng đánh dấu vùng mổ Qui tắc 4 TTBYT Loại A