STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test thử mù màu Ishihara Theo danh mục đính kèm Inami & Co., Ltd ; Luneau Technology Operation Inami & Co., Ltd ; Luneau Technology Operation Dùng thử mù màu Qui tắc 4 TTBYT Loại A