STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 QUE THỬ CHLORINE DIAQUANT® 932004 MACHEREY-NAGEL GmbH &Co.KG MACHEREY-NAGEL GmbH &Co.KG Que thử xác định hàm lượng Chlorine tồn dư trong nước chạy thận nhân tạo Quy tắc 4 (Trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro) TTBYT Loại A