STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim và phụ kiện HeartScreen 112 C-1 InnoMed Medical Inc. InnoMed Medical Inc. Dùng theo dõi điện tim của bệnh nhân Quy tắc 10, Phần 2, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B