STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay khí treo trần FM1AP-0 FM2AP-0 FM1PP-0V FM2PP-0V FM1AP-E FM2RP-E FM1PP-E FM2PP-EV FM1PP-A FM1AP-IC FM2AP-IC FM1PP-IC FISHER MEDICAL / Mediator Masa, LLC FISHER MEDICAL / Mediator Masa, LLC Sử dụng trong phòng mổ 11 TTBYT Loại B
2 Trụ khí treo trần FMCO1-IC FMCO2-IC FISHER MEDICAL / Mediator Masa, LLC FISHER MEDICAL / Mediator Masa, LLC Sử dụng trong phòng mổ, phòng hồi sức, phòng cấp cứu 11 TTBYT Loại B