STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông đường tiểu foley 2 nhánh các cỡ. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong điều trị Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
2 Ống thông đường tiểu foley 3 nhánh các cỡ. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong điều trị Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
3 Ống thông đặt nội khí quản các cỡ. Loại có bóng chèn; Loại không có bóng chèn Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong điều trị Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
4 Ống thông đặt nội khí quản có lò xo các cỡ. Loại có bóng chèn; Loại không có bóng chèn Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong điều trị Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B
5 Ống thông canuyn mở khí quản các cỡ. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong điều trị Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
6 Ống thông nội khí quản 2 nòng Carlen các cỡ. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong điều trị Quy tắc 05 - Phần II TTBYT Loại B
7 Ống thông chữ T các cỡ. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong điều trị Quy tắc 07 - Phần II TTBYT Loại B