STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng propoxyphene Propoxyphene Reagent (Propoxyphene) Microgenics Corporation Microgenics Corporation Xét nghiệm MULTIGENT Propoxyphene được sử dụng cho định tính và bán định lượng propoxyphene trong nước tiểu người trên hệ thống ARCHITECT cSystems. Ngưỡng phát hiện của định tính là 300 ng/mL. Xét nghiệm được sử dụng trong phòng xét nghiệm lâm sàng. Xét nghiệm chỉ cung cấp kết quả sơ bộ cho lâm sàng. Cần phải thực hiện phương pháp sinh hóa khác cụ thể hơn để khẳng định kết quả. Sắc ký khí/ Sắc ký khối phổ (GC/MS) là phương pháp khẳng định được chọn lựa. Nên thực hiện xem xét và đánh giá lâm sàng cho các xét nghiệm về lạm dụng thuốc, đặc biệt là khi kết quả sơ bộ ban đầu nhận được là dương tính. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B