STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ chân răng nhân tạo 30011K3PRO.R ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Cấy ghép vào xương ổ răng, thay thế phần chân răng bị mất Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Trụ chân răng nhân tạo 40008K3PRO.R ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Cấy ghép vào xương ổ răng, thay thế phần chân răng bị mất Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Trụ chân răng nhân tạo 40009K3PRO.R ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Cấy ghép vào xương ổ răng, thay thế phần chân răng bị mất Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
4 Trụ chân răng nhân tạo 40011K3PRO.R ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Cấy ghép vào xương ổ răng, thay thế phần chân răng bị mất Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
5 Trụ chân răng nhân tạo ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Cấy ghép vào xương ổ răng, thay thế phần chân răng bị mất Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
6 Trụ chân răng nhân tạo 45011K3PRO.R ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Cấy ghép vào xương ổ răng, thay thế phần chân răng bị mất Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
7 Vít lành thương TA 50040+NH/3 ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Là nắp đậy được gắng vào trụ chân răng có tác dụng hỗ trợ lành thương và định hướng cho sự phát triển mô nướu. Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
8 Phôi trụ liên kết CAD.UNI 100005/3PRO ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Phần thân răng nhân tạo để kết nối chân răng nhân tạo và mão răng Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
9 Phôi trụ liên kết CAD.UNI 100005/2PRO ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Phần thân răng nhân tạo để kết nối chân răng nhân tạo và mão răng Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
10 Trụ liên kết chân răng nhân tạo và mão răng KKA 1500+NH/2PRO ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Phần thân răng nhân tạo để kết nối chân răng nhân tạo và mão răng. Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
11 Trụ liên kết chân răng nhân tạo và mão răng KKA 1500+NH/3PRO ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Phần thân răng nhân tạo để kết nối chân răng nhân tạo và mão răng. Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
12 Nắp chụp trụ liên kết KK_OK.H ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Là nắp chụp trên phần thân răng để lấy dấu làm căn cứ cho lab đúc ra chiếc răng sứ cho bệnh nhân. Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
13 Nắp chụp trụ liên kết KK_OR.H ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Là nắp chụp trên phần thân răng để lấy dấu làm căn cứ cho lab đúc ra chiếc răng sứ cho bệnh nhân. Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
14 Trụ liên kết chân răng nhân tạo và mão răng VBA 500025.H/3PRO ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Phần thân răng nhân tạo đã kết nối chân răng nhân tạo và mão răng. Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
15 Trụ liên kết chân răng nhân tạo và mão răng VBA 502015.H/3PRO ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Phần thân răng nhân tạo đã kết nối chân răng nhân tạo và mão răng Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
16 Ốc vít HSVBA_1.6 ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG ARGON Medical Productions & Vertriebs Gesellschaft mbH & Co.KG Dùng siết chặt giữ sự liên kết giữa chân răng và thân răng Quy tắc 08, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B