STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin Alinity c Prealbumin Reagent Kit Fisher Diagnostics Abbott GmbH Xét nghiệm Alinity c Prealbumin được sử dụng để định lượng prealbumin trong huyết thanh người trên máy phân tích Alinity c. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B