STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường vận chuyển và rả đông phôi EmbryoGlue®; Thawkit™ Cleave Vitrolife Sweden AB Vitrolife Sweden AB Dùng cho chuyển phôi và rã đông phôi giai đoạn phân chia Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B