STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn và lọc virut Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd Dùng trong hệ thống máy thở y tế QT2/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Phin lọc khuẩn làm ấm, làm ẩm Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd Dùng trong hệ thống máy thở y tế QT2/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Sâu máy thở Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd Dùng trong hệ thống máy thở y tế QT2/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Bộ dây thở 2 bẫy nước dùng 1 lần Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd Dùng trong hệ thống máy thở y tế QT2/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bộ sonde hút đờm kín Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd Dùng trong hệ thống hút đờm kín QT2/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B