STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Urine Reagent Test Strips Theo phụ lục Theo phụ lục AccuBio Tech Co., Ltd Urine Reagent Test Strips Quy tắc 5 - TTBYT chẩn đoán IVD TTBYT Loại A