STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sonde dạ dày silicon/ Silicon stomach (gastric) tube Theo phụ lục Theo phụ lục Fortune Medical Intrument Corp Dùng lấy mẫu dịch trong dạ dày Qui tắc 5.2 TTBYT Loại B