STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột chống thấm nước OPTIMA CAST FIBERGLASS Joint Enterprise Co., Ltd. Joint Enterprise Co., Ltd. Sản phẩm được sử dụng để cố định cho các trường hợp gãy xương hoặc tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp chỉnh hình khác. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Băng bó bột thủy tinh OPTIMA SPLINT FIBERGLASS Join Enterprise Co., Ltd Join Enterprise Co., Ltd Sản phẩm được sử dụng để cố định cho các trường hợp gãy xương hoặc tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp chỉnh hình khác. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A