STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống dẫn động mạch và tĩnh mạch đùi FEMORAL ACCESS VENOUS AND ARTERIAL CANNULA Theo phụ lục Edwards Lifesciences LLC Sử dụng trong các tình huống cần tiếp cận động mạch và tĩnh mạch đùi nhanh chóng để bắc cầu tim phổi ngắn hạn (<= 6 giờ) Quy tắc 7, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B