STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khí Theo phụ lục Theo phụ lục BIOTEQUE CORPORATION Sử dụng trong lọc máu thận nhân tạo Quy tắc 2, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Kim AVF dùng trong lọc máu thận nhân tạo 16G, 17G Theo phụ lục Bioteque Corporation Sử dụng trong lọc máu thận nhân tạo Quy tắc 7, Phần II của thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại B
3 Bộ dây dùng trong lọc máu thận nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Bioteque Corporation Sử dụng trong lọc máu thận nhân tạo Quy tắc 2, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B