STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ cấy CO2 (dùng trong hỗ trợ sinh sản và phòng thí nghiệm) Benchtop Incubator BT37 / BT37 Planer Plc Origio a/s dùng trong hỗ trợ sinh sản và phòng thí nghiệm Quy tắc 2 TTBYT Loại B