STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nắp khay vô trùng đối với MAGNEZIX® CS Ø 4.8 mm Lid for Sterilizing Tray, for MAGNEZIX® CS Ø 4.8 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Khay vô trùng đối với MAGNEZIX® CS Ø 4.8 mm Sterilizing Tray for MAGNEZIX® CS Ø 4.8 mm, without Contents Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Nắp khay vô trùng đối với MAGNEZIX® CS Ø 3.2 mm Lid for Sterilizing Tray, for MAGNEZIX® CS Ø 3.2 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Khay vô trùng đối với MAGNEZIX® CS Ø 3.2 mm Sterilizing Tray for MAGNEZIX® CS Ø 3.2 mm, without Contents Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 4 TTBYT Loại A
5 Nắp khay vô trùng đối với MAGNEZIX® CS Ø 2.7 mm Lid for Sterilizing Tray, for MAGNEZIX® CS Ø 2.7 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 4 TTBYT Loại A
6 Khay vô trùng đối với MAGNEZIX® CS Ø 2.7 mm Sterilizing Tray for MAGNEZIX® CS Ø 2.7 mm, without Contents Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 4 TTBYT Loại A
7 Nắp khay vô trùng đối với MAGNEZIX® CS Ø 2.0 mm Lid for Sterilizing Tray, for MAGNEZIX® CS Ø 2.0 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 4 TTBYT Loại A
8 Khay vô trùng đối với MAGNEZIX® CS Ø 2.0 mm Sterilizing Tray for MAGNEZIX® CS Ø 2.0 mm, without Contents Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 4 TTBYT Loại A
9 Tay cầm tua vít tháo lắp nhanh Screwdriver Handle for Quick Coupling Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
10 Dụng cụ làm sạch Ø 1.85 mm, dùng cho các dụng cụ rỗng nòng Cleaning Stylet Ø 1.85 mm, for cannulated Instruments Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
11 Dây dẫn hướng, Ø 1.7 mm, đầu có ren, dài 150 mm Guide Wire, Ø 1.7mm, with threaded tip, length 150mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
12 Dây dẫn hướng Ø 1.7 mm, đầu trocar, dài 150 mm Guide Wire Ø 1.7mm, with trocar tip, length 150mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
13 Thiết bị đo cho các dây dẫn hướng Ø 1.8 mm, dài 150 mm Measuring Device for Guide Wires Ø 1.8 mm, length 150 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
14 Dây dẫn hướng Ø 1.8 mm, đầu có ren, dài 150 mm Guide Wire Ø 1.8 mm, with threaded tip, length 150 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
15 Dây dẫn hướng Ø 1.8 mm, đầu trocar, dài 150 mm Guide Wire Ø 1.8 mm, with trocar tip, length 150 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
16 Giùi Ø 1.8 mm Trocar Ø 1.8 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
17 Ống bọc mũi khoan, Ø 4.0/1.9 mm Drill Sleeve, Ø 4.0/1.9 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
18 Ống bọc mũi khoan, Ø 5.0/4.0 mm Drill Sleeve, Ø 5.0/4.0 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
19 Ống bọc bảo vệ, Ø 8.0/5.0 mm Protection Sleeve, Ø 8.0/5.0 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
20 Dao vát mép lỗ Ø 5.0/1.9 mm, rỗng nòng, tháo lắp nhanh Countersink Ø 5.0/1.9 mm, cannulated, for Quick Coupling Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
21 Mũi khoan Ø 4.0/1.9 mm, rỗng nòng, dài 160/135 mm, tháo lắp nhanh Drill Bit Ø 4.0/1.9 mm, cannulated, length 160/135 mm, for Quick Coupling Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
22 Tua vít T15, tháo lắp nhanh Screwdriver Blade T15, for Quick Coupling Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
23 Dụng cụ làm sạch Ø 1.25 mm, cho các dụng cụ rỗng nòng Cleaning Stylet Ø 1.25 mm, for cannulated Instruments Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
24 Thiết bị đo cho các loại dây dẫn hướng Ø 1.2 mm, dài 150 mm Measuring Device for Guide Wires Ø 1.2 mm, length 150 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
25 Dây dẫn hướng Ø 1.2 mm, đầu có ren, dài 150 mm Guide Wire Ø 1.2 mm, with threaded tip, length 150 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
26 Dây dẫn hướng Ø 1.2 mm, đầu trocar, dài 150 mm Guide Wire Ø 1.2 mm, with trocar tip, length 150 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
27 Dẫn hướng khoan Ø 2.5/1.3 mm Drill Guide Ø 2.5/1.3 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
28 Dẫn hướng khoan kép Ø 3.5/2.5 mm Double Drill Guide Ø 3.5/2.5 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
29 Dao vát mép lỗ Ø 3.5/1.3 mm, tháo lắp nhanh Countersink Ø 3.5/1.3 mm, cannulated, for Quick Coupling Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
30 Mũi khoan Ø 2.5/1.3 mm, rỗng nòng, dài 160/135 mm, tháo lắp nhanh Drill Bit Ø 2.5/1.3 mm, cannulated, length 160/135 mm, for Quick Coupling Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
31 Dụng cụ làm sạch Ø 1.05 mm, cho các dụng cụ rỗng nòng Cleaning Stylet Ø 1.05 mm, for cannulated Instruments Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
32 Thiết bị đo cho các loại dây dẫn hướng Ø 1.0 mm, dài 100 mm Measuring Device for Guide Wires Ø 1.0 mm, length 100 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
33 Dây dẫn hướng Ø 1.0 mm, đầu có ren, dài 100 mm Guide Wire Ø 1.0 mm, with threaded tip, length 100 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
34 Dây dẫn hướng Ø 1.0mm, đầu trocar, dài 100 mm Guide Wire Ø 1.0 mm, with trocar tip, length 100 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
35 Dẫn hướng khoan Ø 2.2/1.1 mm Drill Guide Ø 2.2/1.1 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
36 Dẫn hướng khoan kép Ø 3.1/2.2 mm Double Drill Guide Ø 3.1/2.2 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
37 Dao vát mép lỗ Ø 3.1/1.1 mm, rỗng nòng, tháo lắp nhanh Countersink Ø 3.1/1.1 mm, cannulated, for Quick Coupling Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
38 Mũi khoan Ø 2.2/1.1 mm, rỗng nòng, dài 100/75 mm, tháo lắp nhanh Drill Bit Ø 2.2/1.1 mm, cannulated, length 100/75 mm, for Quick Coupling Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
39 Thước đo vít Gauge for Screws (until length 40 mm) Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
40 Dẫn hướng khoan kép Ø 2.2/1.5 mm Double Drill Guide Ø 2.2/1.5 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
41 Dao vát mép lỗ Ø 2.2/1.5 mm, tháo lắp nhanh Countersink Ø 2.2/1.5 mm, for Quick Coupling Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
42 Mũi khoan Ø 1.5 mm, rỗng nòng, dài 88/63 mm, tháo lắp nhanh Drill Bit Ø 1.5 mm, cannulated, length 88/63 mm, for Quick Coupling Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
43 Tua vít T8 và nắp khóa Screwdriver, T 8, Multi-Part Handle, consisting of: 9099.002/9032.015 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
44 Tua vít T8 và nắp khóa Screwdriver Blade T8 and Locking Cap Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
45 Tua vít T8 Screwdriver, T 8, One-Piece Handle, consisting of: 9099.001/9032.015 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
46 Tua vít T7 Screwdriver, T 7, Multi-Part Handle, consisting of: 9099.002/9027.015 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
47 Tua vít T7 và nắp khóa Screwdriver Blade T7 and Locking Cap Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
48 Tua vít T7 Screwdriver, T 7, One-Piece Handle, consisting of: 9099.001/9027.015 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
49 Tay cầm cho Tua vít Multi-Part Handle for Screwdriver Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
50 Tua vít T4 Screwdriver, T 4, Multi-Part Handle, consisting of: 9099.002/9020.015 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
51 Tua vít T4 và nắp khóa Screwdriver Blade T4 and Locking Cap Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
52 Tay cầm cho Tua vít One-Piece Handle for Screwdriver Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
53 Tua vít T4 Screwdriver, T 4, One-Piece Handle, consisting of: 9099.001/9020.015 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
54 Nắp khay vô trùng cho MAGNEZIX® Pin Lid for Sterilizing Tray for MAGNEZIX® Pin Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 4 TTBYT Loại A
55 Khay vô trùng cho MAGNEZIX® Pin Sterilizing Tray for MAGNEZIX® Pin, without contents Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 4 TTBYT Loại A
56 Dây nắn chỉnh Ø 3.2mm, đầu vát nhọn, dài 100 mm Reduction Wire Ø 3.2, spade point tip, length 100 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
57 Mũi khoan Ø 3.2 mm, dài 115/90 mm, tháo lắp nhanh Drill Bit Ø 3.2 mm, length 115/90 mm, for Quick Coupling Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
58 Đầu Impactor Dùng cho MAGNEZIX® Pin Ø 3.2 Impactor tip MAGNEZIX® Pin Ø 3.2 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
59 Dụng cụ đẩy impactor cho MAGNEZIX® Pin Ø 3.2 Impactor insert MAGNEZIX® Pin Ø 3.2 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
60 Ống bọc Impactor dùng cho MAGNEZIX® Pin Ø 3.2 Impactor sleeve for MAGNEZIX® Pin Ø 3.2 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
61 Dẫn hướng khoan kép Ø 2.7/3.2 mm Double Drill Guide Ø 2.7/3.2 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
62 Mũi khoan Ø 2.7 mm, dài 115/90 mm, tháo lắp nhanh Drill Bit Ø 2.7 mm, length 115/90 mm, for Quick Coupling Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
63 Đầu Impactor dùng cho MAGNEZIX® Pin Ø 2.7 Impactor tip MAGNEZIX® Pin Ø 2.7 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
64 Dụng cụ đẩy impactor MAGNEZIX® Pin Ø 2.7 Impactor insert MAGNEZIX® Pin Ø 2.7 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
65 Ống bọc Impactor dùng cho MAGNEZIX® Pin Ø 2.7 Impactor sleeve for MAGNEZIX® Pin Ø 2.7 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
66 Dây nắn chỉnh Ø 2.0 mm, đầu vát nhọn, dài 100 mm Reduction Wire Ø 2.0, spade point tip, length 100 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
67 Mũi khoan Ø 2.0 mm, dài 115/90 mm, tháo lắp nhanh Drill Bit Ø 2.0 mm, length 115/90 mm, for Quick Coupling Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
68 Đầu impactor cho MAGNEZIX® Pin Ø 2.0 Impactor tip MAGNEZIX® Pin Ø 2.0 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
69 Dụng cụ đẩy impactor cho MAGNEZIX® Pin Ø 2.0 Impactor insert MAGNEZIX® Pin Ø 2.0 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
70 Ống bọc Impactor dùng cho MAGNEZIX® Pin Ø 2.0 Impactor sleeve for MAGNEZIX® Pin Ø 2.0 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
71 Dây nắn chỉnh Ø 1.5 mm, đầu vát nhọn, dài 100 mm Reduction Wire Ø 1.5, spade point tip, length 100 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
72 Dẫn hướng khoan kép Ø 1.5/2.0 mm Double Drill Guide Ø 1.5/2.0 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
73 Dẫn hướng khoan kép Ø 1.5/2.0 mm Double Drill Guide Ø 1.5/2.0 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
74 Mũi khoan Ø 1.5mm, dài 115/90 mm, tháo lắp nhanh Drill Bit Ø 1.5 mm, length 115/90 mm, for Quick Coupling Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
75 Đầu impactor cho MAGNEZIX® Pin Ø 1.5 Impactor tip MAGNEZIX® Pin Ø 1.5 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
76 Dụng cụ đẩy impactor cho MAGNEZIX® Pin Ø 1.5 Impactor insert MAGNEZIX® Pin Ø 1.5 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
77 Ống bọc Impactor dùng cho MAGNEZIX® Pin Ø 1.5 Impactor sleeve for MAGNEZIX® Pin Ø 1.5 Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
78 Thước đo dùng cho MAGNEZIX® Pin Depth Gauge for MAGNEZIX® Pin Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
79 Thiết bị đo cho các dây dẫn hướng đường kính 3.2 mm, dài 100 mm Measuring Device for Guide Wires until Ø 3.2 mm, for L 100 mm Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
80 Đầu phủ nhựa Plastic insert Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A
81 Búa 230 mm, với đầu phủ nhựa Hammer 230 g, with plastic insert, optional Syntellix AG/ Đức Syntellix AG/ Đức Dụng cụ hỗ trợ dùng cho đinh cố định xương tự tiêu Magnezix Pin Quy tắc 6 mục 1 TTBYT Loại A