STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nhãn áp Theo phụ lục Theo phụ lục Icare Finland Oy Để đo nhãn áp mắt Quy tắc 10, mục C, phần II, phụ lục I, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B