STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị chẩn đoán in vitro vận chuyển giá đựng mẫu RACKS CONVEYOR CAPILLARYS 3 SEBIA SEBIA Được thiết kế để chuyển các giá đỡ từ bộ nạp ống đến một dụng cụ CAPILLARYS 3 TERA và trả lại các giá đỡ này từ một thiết bị CAPILLARYS 3 TERA đến bộ nạp ống khi phân tích được hoàn thành. Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016- TT-BYT TTBYT Loại A