STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số Theo phụ lục Theo phụ lục Astel Inc Sử dụng để cung cấp hình ảnh bức xạ tổng quát chẩn đoán giải phẫu người qua hình ảnh Quy tắc , phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B