STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nối (shunt) động mạch cảnh tạm thời Theo phụ lục Theo phụ lục LeMaitre Vascular Inc Là ống dẫn tạm thời cho phép máu lưu thông giữa động mạch cảnh trong và động mạch cảnh chung trong các phẫu thuật sửa chữa động mạch cảnh Quy tắc 6 Phụ lục 2 khoản 2 TTBYT Loại D