STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ bảo quản tiểu cầu Theo phụ lục Theo phụ lục Helmer, Inc. (HELMER SCIENTIFIC) Dùng để bảo quản tiểu cầu QT2, phần II, mục 1, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B