STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống ly tâm, bảo quản mẫu CL022; CL50.002.0100; CL50.006.0500B; CL50.010.0020S/ BIOSIGMA S.R.L BIOSIGMA S.R.L Ống dùng trong bảo quản và xử lý mẫu TT 05/2022/TT-BYT- Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập khác thuộc loại A TTBYT Loại A
2 Buồng đếm dùng trong phân tích nước tiểu Fast-Read và phụ kiện Fast-Read /BVS100, BVS101, BVS102, BVS190, BVS171, BVS1715, BVS1719, BVS1717, BVS1720, BVS1721 BIOSIGMA S.R.L BIOSIGMA S.R.L Buồng đếm dùng trong phân tích nước tiểu TT 05/2022/TT-BYT- Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập khác thuộc loại A TTBYT Loại A
3 Ống bảo quản mẫu ở nhiệt độ âm sâu, (Cryotube) CL05.001.0500; CL15.002.0500; CL20.002.0500; CL50.002.0200; CL05.020.1000B; CL15.010.1000B; CL20.008.1000B; CL50.006.1000B; CL1ARBEPSTS; CL2ARBEPSTS; CL2AREPSTS; CL3ARBEPSTS; CL4ARBEPSTS; CL5ARBEPSTS; CL1ARBEPSTS/B; CL2ARBEPSTS/B; CL2AREPSTS/B, CL3ARBEPSTS/B, CL4ARBEPSTS/B; CL5ARBEPSTS/B, CL604/S; CL606/S; CL614/S; CL616/S; CL724/S; CL726/S; CL734/S; CL736/S; CL744/S; CL746/S; CL754/S; CL756/S/ Biosigma Biosigma Ống dùng trong bảo quản và xử lý mẫu TT 05/2022/TT-BYT- Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập khác thuộc loại A. TTBYT Loại A
4 Hộp để ống bảo quản mẫu ở nhiệt độ âm sâu BSM5802025B; BSM58061B; BSM58071B; BSM58100B; BSM58025B1D; BSM58061B1D; BSM58071B1D; BSM581001D/ Biosigma Biosigma Hộp chứa và bảo quản các ống mẫu TT 05/2022/TT-BYT- Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập khác thuộc loại A. TTBYT Loại A
5 Các chỉ thị màu dùng cho ống cryotube BSM910/AZ (/RO/V/G/RA/BI)/ Biosigma Biosigma Chỉ thị màu dung để đánh dấu ống đựng mẫu TT 05/2022/TT-BYT- Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập khác thuộc loại A TTBYT Loại A
6 Ống xét nghiệm máu lắng ESR BSV012, BSV0123P/ Biosigma Biosigma Ống chia vạch dung trong xét nghiệm máu lắng ESR TT 05/2022/TT-BYT- Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập khác thuộc loại A. TTBYT Loại A
7 Đĩa Petri BSM 239, BSM 235/ Biosigma Biosigma Đĩa nhựa petri dùng trong nuôi cấy vi sinh TT 05/2022/TT-BYT- Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập khác thuộc loại A TTBYT Loại A