STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu ngậm nước CBF32FLEX/ Omni Lens Pvt Ltd Omni Lens Pvt Ltd Dùng để thay thế thủy tinh thể tự nhiên trong mắt người Quy tắc 8, mục B, phần II, phụ lục I, TT 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C