STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống môi trường thủy tinh hóa Gavi Medium Cartridge/GAVI- MED-20 Genea Biomedx Pty Ltd Genea Biomedx Pty Ltd Ống môi trường thủy tinh hóa được thiết kế để sử dụng cho Máy thủy tinh hóa tự động (GAVI-INS-01) cho quá trình thủy tinh hóa phôi người nhằm thực hiện các quy trình công nghệ hỗ trợ sinh sản (ART) Quy tắc 13, mục D, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại D