STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường chuẩn bị sẵn để xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục BIOMERIEUX SA Nghiên cứu tính nhạy cảm kháng sinh. Mueller Hinton E Agar là môi trường thử nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh của khoanh giấy khuếch tán và xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) sử dụng phương pháp ETEST®. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I TTBYT Loại A