STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phổi nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục EUROSETS S.r.l Hỗ trợ trao đổi khí (oxy và carbon) ngoài cơ thể) Phụ lục I, Phần II, Mục A, Quy tắc 3, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C