STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy phân tích chất lượng tinh trùng QwikCheck Beads M.E.S - Medical Electronic Systems Ltd M.E.S - Medical Electronic Systems Ltd QwikCheck Beads sử dụng là vật liệu ngoại kiểm chất lượng dùng cho hệ thống đếm tinh trùng tự động và thủ công Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B