STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ bảo quản âm sâu LULT0500U Labcold limited Labcold limited Bảo quản sinh phẩm Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ lạnh trữ máu RDBB2180MD Labcold limited Labcold limited Bảo quản máu Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A