STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường vận chuyển Viral Transport Medium/VTM-1000ML Capricorn Scientific GmbH Capricorn Scientific GmbH Sử dụng để bảo quản, lưu trữ vận chuyển tế bào Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Môi trường vận chuyển Viral Transport Medium /VTM-R-1000ML Capricorn Scientific GmbH Capricorn Scientific GmbH Sử dụng để bảo quản, lưu trữ vận chuyển tế bào Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A